Mapa Serwisu Instytut Elektroenergetyki PW: Działalność naukowa
Nowości
Badania naukowe
--> Podział w/g Zakładów

--> Plik PDF zawierający spis książek i skryptów opracowanych przez pracowników Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej w latach 1996-2007

--> Prace naukowo-badawcze, realizowane w Instytucie

Zakład Automatyki Elektroenergetycznej

Prace naukowo-badawcze Zakładu koncentrują się na tematyce obejmującej wiedzę i technikę w dziedzinach:

 • elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, regulacyjnej i sterowniczej,
 • zastosowania teletechniki w elektroenergetyce,
 • zastosowania urządzeń mikroprocesorowych i systemów komputerowych w elektroenergetyce,
 • rejestracji i lokalizacji zakłóceń w systemach elektroenergetycznych,
 • obliczania nastawień zabezpieczeń elementów sieci i zespołów wytwórczych,
 • badania zabezpieczeń (w laboratorium i na obiektach),
 • analizy zakłóceń w systemach elektroenergetycznych,
 • stabilności systemu elektroenergetycznego i metod poprawy stabilności,
 • algorytmów pomiarowych i rozległych systemów pomiarowych WAMS,
 • jakości energii elektrycznej.
Zakład przygotowuje specjalistów automatyki elektroenergetycznej do pracy w zakładach energetycznych, przemysłowych, biurach projektowych, placówkach naukowo-badawczych i dydaktycznych.

Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej

Prace naukowo - badawcze prowadzone w Zakładzie koncentrują się wokół następującej tematyki:

 • mikroprocesorowe układy sterowania oraz przetwornice AC/DC i DC/AC w elektrowniach (prostych i hybrydowych) wykorzystujących odnawialne źródła energii (ogniwa fotowoltaiczne, turbina wiatrowa, ogniwo paliwowe zasilane wodorem lub metanolem, zasobnik energii),
 • układy bezprzerwowego zasilania odbiorników energii - układy energoelektroniczne umożliwiające racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej produkowanej przez ogniwo paliwowe i/lub baterie chemiczne przy współpracy z siecią prądu stałego i prądu przemiennego,
 • aspekty techniczne i ekonomiczne magazynowania energii elektrycznej na przykładzie elektrowni wiatrowej,
 • techniczne i ekonomiczne aspekty generacji rozproszonej (z perspektywy lokalnych rynków energii i krajowego systemu elektroenergetycznego),
 • budowa modeli niezawodnościowych, obliczanie wskaźników niezawodności i prognozowanie niezawodności w układach wytwórczych i zasilania,
 • komputerowe wspomaganie analiz niezawodnościowych pracy krajowego systemu elektroenergetycznego,
 • niezawodność dostawy energii elektrycznej w podsystemach lokalnych współpracujących z krajowym systemem elektroenergetycznym,
 • bezpieczeństwo elektroenergetyczne,
 • zagadnienia techniczno - ekonomiczne funkcjonowania rynku energii (krajowy i lokalne rynki energii, bilansowanie energii elektrycznej),
 • badanie i ocena jakości energii elektrycznej w sieciach i instalacjach rozdzielczych,
 • obliczenia i analizy ekonomiczne w elektroenergetyce,
 • taryfy opłat oraz metody kalkulacji kosztów i cen dla wytwórców, dystrybutorów i odbiorców energii elektrycznej,
 • wyznaczanie obciążeń elektrycznych (zapotrzebowania na moc i energię) odbiorców detalicznych w warunkach rynku energii,
 • projektowanie, eksploatacja i ocena stanu technicznego urządzeń i sieci elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych (prace projektowe i wdrożeniowe nad zaadaptowaniem śródmiejskiego budynku przemysłowego o wartości historycznej na stację elektroenergetyczną 110/15 kV),
 • optymalizacja i planowanie pracy urządzeń wytwórczych w elektrowniach i elektrociepłowniach w warunkach niepewności,
 • aspekty ochrony środowiska w energetyce.

Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych

W Zakładzie prowadzone są prace naukowo-badawcze oraz wdrożeniowe dotyczące następującej tematyki:

 • modelowanie i symulacja cyfrowa stanów pracy sieci i systemów elektroenergetycznych,
 • bazy danych w elektroenergetyce,
 • systemy komputerowe do wspomagania eksploatacji oraz pracy sieci elektroenergetycznych,
 • komputerowo wspomagane projektowanie sieci elektroenergetycznych,
 • analiza stanów pracy sieci i systemów elektroenergetycznych,
 • optymalizacja w elektroenergetyce,
 • metody estymacji stanów i obciążeń w sieciach i systemach elektroenergetycznych,
 • zastosowanie metod sztucznej inteligencji (algorytmy ewolucyjne, sztuczne sieci neuronowe, logika rozmyta, systemy ekspertowe) w projektowaniu i eksploatacji sieci elektroenergetycznych,
 • metody probabilistyczne wyznaczania rozpływów mocy w sieciach rozdzielczych,
 • prognozowanie zapotrzebowania na moc i energię elektryczną,
 • instalacje elektryczne,
 • współczesne systemy instalacyjne w inteligentnych budynkach,
 • bezpieczeństwo elektryczne w sieciach i instalacjach elektrycznych,
 • mikrosieci i generacja rozproszona,
 • multi-media w edukacji,
 • nauczanie na odległość w dziedzinie elektroenergetyki,
 • modelowanie cyfrowe, wyznaczanie stanów pracy, optymalizacja eksploatacji i projektowania sieci i systemów elektroenergetycznych,
 • automatyzacja projektowania urządzeń i sieci elektroenergetycznych, metody automatycznego generowania języków problemowo-zorientowanych do projektowania sieci elektroenergetycznych,
 • systemy informacji geograficznej (GIS) w elektroenergetyce,
 • metody zarządzania ryzykiem w obrocie energią elektryczną w systemie elektroenergetycznym,
 • metody i oparte na nich systemy programów do optymalnego planowania rozwoju i eksploatacji sieci rozdzielczych (110 kV, SN i nn) z uwzględnieniem parametrów stacji elektroenergetycznych, niezawodności zasilania odbiorców oraz wpływu urbanistyki na rozwiązania sieci,
 • nowe rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne w zakresie budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych,
 • metody wyodrębniania składowych cen energii elektrycznej oparte na techniczno - ekonomicznych uwarunkowaniach przesyłu energii (w warunkach konkurencji na rynku energii elektrycznej),
 • metody optymalizacji pracy systemu elektroenergetycznego (z uwzględnieniem różnorodnych ograniczeń) w warunkach konkurencji na rynku energii elektrycznej i z zastosowaniem podejścia social welfare,
 • metody algorytmów genetycznych i analizy wrażliwości w zastosowaniu do rozbudowy systemu elektroenergetycznego o nowe elementy w warunkach konkurencji na rynku energii elektrycznej,
 • modele matematyczne i badanie stanów pracy zespołów transformatorowych i elementów technologii FACTS,
 • wykorzystywanie zespołów transformatorowych i elementów technologii FACTS do kształtowania pożądanych przesyłów mocy czynnej,
 • badanie przenikania uwarunkowań lokalnych i globalnych w transgranicznym handlu energią elektryczną,
 • metody uwzględniania ograniczeń przesyłu w ekwiwalentach systemów połączonych.

Zakład Elektrotermii

Obecnie w Zakładzie Elektrotermii prowadzone są prace naukowo-badawcze, dotyczące następującej tematyki:

 • techniki nagrzewania jarzeniowego,
 • technologie cieplno-chemicznej obróbki metali w plazmie niskociśnieniowej,
 • półprzewodnikowe źródła energii dla urządzeń elektrotermicznych (zasilacze półprzewodnikowe),
 • badania z zakresu bezpośredniego rezystancyjnego nagrzewania metali, generacji plazmy indukcyjnej i jej wykorzystania w procesach nanoszenia cienkich warstw,
 • objętościowe nagrzewanie indukcyjne,
 • nagrzewanie indukcyjne w warunkach lewitacji,
 • modelowanie i symulacja procesów elektrotermicznych,
 • badania energochłonności elektrotermicznej obróbki cieplnej metali,
 • optymalizacja procesów elektrotermicznych,
 • automatyzacja procesów elektrotermicznych,
 • elektryczne ogrzewanie pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych, rurociągów

Zakład Techniki Świetlnej

Kierunki prowadzonych prac naukowych w Zakładzie Techniki Świetlnej:

 • Technika oświetlania: projektowanie i badanie naturalnego (dziennego) i sztucznego (elektrycznego) oświetlenia we wnętrzach użytkowych, reprezentacyjnych, w obiektach sportowych i użyteczności publicznej, projektowanie i badanie oświetlenia zewnętrznego, dróg oraz otwartych obiektów sportowych.
 • Iluminacje: projektowanie i badanie oświetlenia obiektów historycznych, zabytków, architektury współczesnej oraz zieleni.
 • Źródła światła: badanie wysokowydajnych źródeł światła, projektowanie i badanie układów zasilania i elektronicznego sterowania wyładowczych źródeł światła, rozwijanie technologii LED.
 • Konstrukcja opraw oświetleniowych: konstruowanie i badanie wysokosprawnych reflektorów i projektorów, projektowanie i badanie układów optycznych opraw LED
 • Fotometria: doskonalenie techniki pomiarowej strumienia świetlnego, światłości kierunkowej, luminancji i barwy, badania nad techniką pomiarów matrycowych.
 • Wspomaganie komputerowe w technice świetlnej: tworzenie i wykorzystanie istniejącego oprogramowania CAD w projektowaniu sprzętu oświetleniowego i oświetlenia, tworzenie wizualizacji efektów oświetlania, opracowywanie, wdrażanie i doskonalenie programów modelujących zjawiska optyczne, wspomagających obliczenia rozkładów natężenia i luminancji, oraz badania nad zastosowaniem sieci neuronowych i algorytmów genetycznych w projektowaniu w technice świetlnej.